TS 148 Standardı Hakkında

Değerli Üyemiz;

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 4 Eylül 2013 tarih ve 16960751.330.02.01 sayılı yazıda

Türk Standartları  Enstitüsünce Üst kuruluşumuz TOBB  kanalı ile iletilen bir yazıda, 2013/1 sayılı  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/ 1) Ek-l listesinde bulunan 8483.50.20.00.12 GTİP’li kasnaklar ve kayışlar cinsi ürünlerin karşısında yer alan TS 148 standardının 3.1.1 maddesindeki işaretleme ile ilgili hükümlerin 14/07/2011 tarihinde yapılan değişiklikle çapı 150 mm’den büyük olan kasnaklar ve çapı 150 mm’den küçük olan kasnaklar için ayrı  ayrı, belirlendiği, ayrıca otomotiv sektörü için üretilen ve/veya ithal. edilen kasnakların üzerinde veya kasnak ambalajlarında sadece imalatçının tescilli markası veya işareti ile parti, seri veya kod numaralarından en az birisine ilişkin bilgilerin bulunmasının yeterli olduğunun hükme bağlandığı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Bakanlığımız tarafından yürütülen İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) İthalat Denetim Rehberi’nin 2.4.1.1 Test İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar maddesinin 4 üncü fıkrasının “TS 148 sayılı standart ile ilgili olarak; ürün üzerinde üreticinin  markası veya işareti ile ürünün parça numarası bulunması durumunda, diğer ambalajlama ve işaretleme bilgileri uygunluk denetimi işlemlerinde aranmaz” hükmü amir olduğu, bu hükmün TS 148 standardının uygulamasıyla çeliştiğini, bu urumun ise bazı firmaların kalitesiz ürünlerin ithalatta yeterli şekilde denetlenmediği şikayetine esas teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu itibarla bahse konu ithalat denetimi rehberinin  TS 148 standardı paralelinde revize edilmesi talep edilmiştir.

Bu meyanda, Bakanlığımıza yapılan değerlendirme neticesinde ithal kasnakların 2014 yılından itibaren TS 148 standardının güncel haline göre ithalat aşamasında denetime tabi tutulması uygun görülmüş olup, üyelerimizin belirtilen tarihten sonraki kasnak imaları bahse konu standart hükümlerini göz önüne almak kaydıyla yapmaları önem arz etmektedir.


Paşa Mah. Tahir Ün Cad. No:87 Akhisar/Manisa
Tel:02364141563 Fax:02364148044
Web:www.akhisartso.org.tr E-posta:akhisartso@tobb.org.tr